Սերտիֆիկացման մարմիններ

Որոնում
 
 
Հ/Հ Կարգավիճակը Սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը (լրիվ) Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարը Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման ամսաթիվը Հավատարմագրման վկայագրի գործողության ավարտը Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը Գործունեության իրականացման վայրը Ղեկավարի անունը, ազգանունը, հայրանունը (լրիվ) Հեռախոսը / Ֆաքսը (ՀՀ և քաղաքի կոդը) Էլեկտրոնային փոստի հասցեն Հավատարմագրման ոլորտի մանրամասն նկարագրությունը(նշելով ՄՄ ՏԿ-ի նշագիրը) ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Կարգավիճակ:
Գործում է
Կասեցված է
Դադարեցված է